Інформацiйний електронний бюлетень "Гурт" #19 (156), 15 травня, 2003

Рэгіён:
16.05.2003              IНФОРМАЦIЙНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ "ГУРТ"
 19982003 електронне видання Ресурсного центру "Гурт", Киiв

                              
              # 19 (156), 15 травня 2003

                               * НОВИНИ

                           * КАЛЕНДАР ПОДIЙ

                             * ОГОЛОШЕННЯ

                         * ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

                              * ВИДАННЯ

                             <<<НОВИНИ>>>

    ПУБЛIЧНI ДЕБАТИ "ВСТУП УКРАIНИ ДО НАТО: АРГУМЕНТИ ЗА I ПРОТИ"

    Киiв, 12 травня 2003 року. У примiщеннi
Iнституту мiжнародних вiдносин вiдбулися  показовi  публiчнi 
дебати  парламентського формату на тему "Вступ  
Украiни   до   НАТО:  аргументи  за  та 
проти".  Акцiю  було органiзовано   
мiжнародною    молодiжною   громадською  
органiзацieю "Eвропейський  молодiжний  парламент  
Украiна". Захiд проводився за сприяння Центру iнформацii та документацii НАТО в
Украiнi та Iнституту мiжнародних вiдносин КНУ iменi Тараса Шевченка.
    Захiд  мав на метi пiдвищити
обiзнанiсть украiнськоi молодi щодо цiлей та  дiяльностi  НАТО, 
а  також питань, пов'язаних зi спiвробiтництвом Украiни  з 
державамичленами  НАТО.  Одним iз важливих завдань, що iх ставили
перед собою органiзатори, було обговорення можливоi iнтеграцii Украiни до НАТО серед провiдноi украiнськоi молодi.
    Публiчнi  дебати  e 
продовженням  парламентських  слухань щодо вступу Украiни 
до  НАТО,  що  вiдбулися  в жовтнi 2002 року у Верховнiй
Радi Украiни.    У   заходi  
взяли   участь   представники   дипломатичних
представництв  та  мiсiй  iноземних  держав  в 
Украiнi,  представники неурядових  органiзацiй,  журналiсти 
та  всi  зацiкавленi у взаeмовiдносинах мiж Украiною та НАТО.

КОНТАКТИ:
Денис Кудiн
Мiжнародна молодiжна
громадська органiзацiя "Eвропейський молодiжний парламент  Украiна"
Електронна пошта:Kateryna.Yasko@eypua.org Iнтернет сторiнка:http://www.eypua.org

                                  ###

   СУСПIЛЬНА IНФОРМАЦIЯ  IНСТРУМЕНТ ПОЗИТИВНИХ ЗМIН У СУСПIЛЬСТВI

   
Киiв,   910  травня  2003  року.  Вiдбулася 
IV  щорiчна  конференцiя "Суспiльна  iнформацiя  
iнструмент  позитивних змiн", органiзатором якоi  був 
Ресурсний  центр  "Гурт" (Киiв, Украiна) за пiдтримки фонду
Чарльза  Стюарта  Мотта.  У  конференцii  взяли участь
32 представники украiнських неурядових органiзацiй та 10 мiжнародних.
     Метою  конференцii 
було  налагодити  обмiн  досвiдом  у  сферi збору,
обробки   та   розповсюдження  
суспiльноi   iнформацii,  напрацювання рекомендацiй 
для  розвитку  iнформацiйноi  iнфраструктури органiзацiй
громадянського суспiльства Украiни та краiн ЦентральноСхiдноi Eвропи.
     На  
вiдкриттi   конференцii   з  вiтальним 
словом  виступали:  Ярина Ключковська  (Дорадча  рада 
Ресурсного центру "Гурт") та Якiв Рогалiн (Донецький  мiський 
благодiйний  фонд  "Доброта"). Пiд час пленарного засiдання 
були  представленi  доповiдi:  "Iнформацiйнi мережi: досвiд
Бiлорусi"     Марина   Наранович  (Бiлоруська  асоцiацiя  соцiальних
представникiв)."Роль  суспiльноi  iнформацii у
кампанiях лобiювання" Iгор  Камiннiк  (Асоцiацiя  пiдтримки
громадських iнiцiатив "Ковчег"). "Огляд  медiа  ринку 
Росii  та  Украiни"   Герман Абаeв (Агентство з
мiжнародного  розвитку  США в Росii). "Соцiальна реклама як ефективний
iнструмент   поширення   суспiльноi 
iнформацii"   Катерина  Котенко (Асоцiацiя  мережених
телерадiомовникiв Украiни). "Новi технологii " Свiтлана Бiлоус (Громадянський Iнтернетпортал).
    З 
результатами  конференцii  та  результатами  роботи 
учасникiв у тематичних   секцiях  найближчим 
часом  можна  буде  ознайомитися  на вебсайтi Ресурсного центру "Гурт"http://www.gurt.org.ua.

Тетяна Вахненко
Ресурсний центр "Гурт"
Електронна пошта:info@gurt.org.ua

                                  ###

                     ВСЕУКРАIНСЬКА ВАХТА ПАМ'ЯТI

с.  Маломиколаiвка  Антрацитiвського 
району  Луганськоi  областi.  10 травня   
2003   року   закiнчилася  
Всеукраiнська   вахта   пам'ятi. Органiзаторами 
Всеукраiнськоi  вахти  пам'ятi  виступили Управлiння у
справах   сiм'i   та   молодi  
Луганськоi   облдержадмiнiстрацii   та вiйськовополiтичне об'eднання "Каскад".
     У 
Вахтi  пам'ятi взяли участь пошуковi групи з Харкова, Синельниково,
Сiверодонецька,  Алчевка,  Лутугiно,  селища Червона Поляна,
Луганська (всього  близько  100 осiб). За 12 днiв роботи вiднайдено 46
останкiв, якi   урочисто   перепохованi  
10   травня   у  братськiй  могилi  с.
Маломиколаiвка.

Александр Гiзай
Вiськовопатрiотичне об'eднання "Каскад"
Тел.(0642) 618 758
Електронна пошта:svega@ukr.net

                                  ###

             
ПОРIВНЮВАННЯ ПЕДАГОГIЧНИХ ФОРМ ТА МЕТОДIВ ПРОВЕДЕННЯ МIЖНАРОДНИХ ОБМIНIВ

     м.  Суми, 49 травня 2003 року
проходив Мiжнародний молодiжний семiнар "Порiвнювання  педагогiчних 
форм та методiв органiзацii та проведення мiжнародних  обмiнiв у межах
мiжнародного партнерства", органiзованого Сумською  обласною 
молодiжною  громадською  органiзацieю "Матриця" та Сумським ресурсним центром.
     Протягом 
семiнару  вироблено  основний документ учасникiв мiжнародних
молодiжних обмiнiв, в який закладено найважливiшi принципи пiдготовки,
проведення та оцiнювання мiжнародних молодiжних обмiнiв.
     В основу документу покладенi найважливiшi принципи органiзацii обмiнiв:
ретельна пiдготовка;
вибiр правильноi теми;
пiдготовленiсть та компетентнiсть приймаючоi сторони;
програма проведення;
умови перебування;
бюджет.
     Кiнцевим  результатом 
роботи семiнару стало пiдписання мiж партнерами документу "Протокол мiжнародних молодiжних обмiнiв".

Антон Алещенко
Сумська обласна молодiжна громадська органiзацiя "Матриця"
Електронна пошта:info@matrixua.org Iнтернетсайт:http://www.matrixua.org/ club_ua.html


                         <<<КАЛЕНДАР ПОДIЙ>>>

     EВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЗАПРОШУE УКРАIНУ ВIДСВЯТКУВАТИ ДЕНЬ EВРОПИ

    
Представництво  Eвропейського  Союзу  в  Украiнi 
запрошуe  украiнську громадськiсть  вiдсвяткувати  разом рiчницю
Eвропейського Союзу  День Eвропи.
     Урочистостi  вiдбудуться 
17  травня  2003  року  в  центрi  Киeва  на
Eвропейськiй  площi.  У  програмi заходу  концерт
популярноi музики у виконаннi   вiдомих   груп  
з   EС   та   Украiни  (вiд 
традицiйного Диксилендджазу  до хiпхопу), який триватиме з середини дня до 23.00.
Музику Eвропи презентуватимуть чотири групи з
Украiни та десять груп з рiзних   eвропейських 
краiн   Великобританii,  Францii,  Фiнляндii, Нiдерландiв,
Нiмеччини, Литви, Болгарii, Чеськоi Республiки, Польщi та Данii,  якi
продемонструють музичне розмаiття Eвропи. Два нацiональних телевiзiйних канали транслюватимуть цей концерт.
    
Крiм  того,  у  рамках  заходу  вiдбудеться презентацiя
"Eвропейського мiстечка",  що  розташуeться  на 
перетинi  Хрещатику  та Eвропейськоi площi.  Стенди 
та  намети  у цьому "мiстечку", вхiд до якого вiльний,
запропонують   вiдвiдувачам   не  
тiльки   iнформацiю  про  EС,  його краiничлени, а
також Украiну. В "Eвропейському мiстечку", яке дiятиме з  опiвдня 
до  19.00,  учасники представлятимуть широкому загалу своi
краiни   члени  Eвропейського  Союзу, краiникандидати та
eвроклуби, Центри eвропейськоi документацii. Вiдвiдувачi матимуть змогу не
тiльки поспiлкуватися  з  послами  eвропейських краiн, перевiрити
своi знання стосовно  Eвропейського  Союзу  у  вiкторинах  та  виграти  призи, а й
завдяки  киiвським рестораторам покуштувати страви
нацiональноi кухнi, справжню iталiйську пiццу.
    Представництво  Eвропейськоi 
Комiсii  в Украiнi висловлюe свою повагу краiнам   членам 
та  краiнам   кандидатам  EС,  Киiвськiй мiськiй
державнiй   адмiнiстрацii,   Eвропейськiй  
бiзнесасоцiацii  та  всiм украiнським   та 
eвропейським  спонсорам,  за  чиei  пiдтримки  стало
можливим святкування Дня Eвропи.
   
Повну     програму    
урочистостей    можна    знайти   
на    сайтi:http://www.europeday.com.ua.  Якщо  ви 
бажаeте  взяти  iнтерв'ю в органiзаторiв,  
спонсорiв,  партнерiв,  учасникiв  свята  або  хочете
отримати  повний  преспакет,  надсилайте  запит  на електронну пошту:
press@delukr.cec.eu.int.

                                  ###

             
ПАМ'ЯТАТИ ПОМЕРЛИХ  ТУРБУВАТИСЯ ПРО ЖИВИХ ЛIКУВАННЯ ПОТРIБНО ЗАРАЗ!

     Всеукраiнська  мережа 
людей, якi живуть з ВIЛ/СНIД iнiцiюe проведення третьоi  щорiчноi 
акцii "Пам'ятати померлих  турбуватися про живих", що  присвячена
Мiжнародному дню пам'ятi людей, померлих вiд СНIДу. Цей день святкуeться у третю
недiлю травня у всьому свiтi. У рамках акцii, що  вiдбудеться  в  17  мiстах Украiни, буде органiзовано iнформацiйнi
заняття  в  школах  та  вищих 
навчальних  закладах, благодiйнi акцii, театралiзованi вистави, виставки та
концертиреквieми.
    
У Киeвi  18  травня  на  Хрещатику  з 
11:00  до  18:00  вiдбудеться виставкапрезентацiя  
ВIЛсервiсних   органiзацiй  мiста,  експозицiя
пам'ятного  полотна  Квiлт,  iнсталяцiя  графiтi, 
присвячена  пам'ятi людей, якi померли вiд ВIЛ/СНIД.
     Акцiяреквieм спрямована на
пiдвищення рiвня обiзнаностi населення про проблему  ВIЛ/СНIД, 
формування  толерантного  ставлення до людей, якi живуть з ВIЛ/СНIД. У цьому роцi девiзом акцii буде "Лiкування потрiбно
зараз!".  Пам'ятаючи  про  кожного з двох
тисяч людей, якi померли вiд СНIДу, ми повиннi зробити все можливе, щоб ця цифра не збiльшувалася.

Акцiя 
здiйснюeться  за  пiдтримки  Програми розвитку ООН, "Лiкарi без
кордонiв",   Мiжнародного   альянсу   з 
ВIЛ/СНIД,  Британськоi  ради, Агентства  
мiжнародного   розвитку   Нiдерландiв,  
Мiжнародний  фонд "Вiдродження" та Eвропейська коалiцiя позитивних людей.

КОНТАКТИ:
Всеукраiнська мережа людей, якi живуть з ВIЛ/СНIД
Киiв, вул. Iнститутська, буд. 27/6, к. 11
Тел/факс: (38044) 253 97 18
Електронна пошта:network_people@ukr.net Iнтернетсайт:http://www.lgvs.org.ua

                                  ###

           МАРШ ЖИТТЯ ПАМ'ЯТI ЛЮДЕЙ, ЯКI ПОМЕРЛИ ВIД СНIДУ

     Киiв,  18  травня 2003
року пройде щорiчний "Марш життя", проголошений Органiзацieю  Об'eднаних
Нацiй та присвячений Всесвiтньому дню пам'ятi людей, якi померли вiд СНIДу.
     Марш  розпочнеться о 13:00 вiд
стадiону "Динамо" iм. В.Лобановського i пройде Eвропейським майданом, Майданом
Незалежностi, вулицею Хрещатик, Бесарабським майданом i завершиться мiтингом на Майданi Незалежностi.
     Мета 
акцii   поiнформувати  населення  про  ситуацiю, що
склалася в краiнi,  привернути увагу громадськостi до проблем людей, якi
живуть з ВIЛ/СНIД,  запропонувати  методи  профiлактики 
захворювання на СНIД i можливостi адаптацii у випадку захворювання.
    Для  участi  в акцii запрошено
членiв Всеукраiнськоi мережi людей, якi живуть  з  ВIЛ/СНIД, 
Фонду  профiлактики хiмiчних залежностей i СНIД, груп 
самодопомоги  "Чекаeмо  на  тебе",  Киiвського 
мiського  центру соцiальних   служб   для  
молодi,   спецiалiстiв   та   представникiв
ВIЛсервiсних  служб,  членiв  та  прихожан рiзноманiтних об'eднань та
союзiв християнських церков Украiни.

Потопаeва Наталя
Реабiлiтацiйний центр "Дiмiнтернат "Любов"

                                  ###

                
ФIНАНСУВАННЯ ПОЛIТИЧНОI ДIЯЛЬНОСТI:  ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

     Киiв, 20 травня 2003 року
Лабораторiя законодавчих iнiцiатив спiльно з Комiтетом  з питань державного
будiвництва та мiсцевого самоврядування Верховноi  Ради  Украiни,
Iнститутом виборчого права, Проектом "Вибори та  
полiтичнi   процеси"   Агентства  США  з 
мiжнародного  розвитку, представництвом  Фонду  Конрада 
Аденауера  i  за  участю  Центральноi
виборчоi    комiсii   проводять  
семiнар   "Фiнансування   полiтичноi дiяльностi: проблеми законодавчого регулювання".
     Для обговорення пропонуються питання:
  чи 
можливе  прозоре  фiнансування  полiтичноi  дiяльностi в
умовах несталоi демократii?
державне фiнансування дiяльностi полiтичних партiй;
контроль за фiнансуванням полiтичних партiй;
правове регулювання фiнансування виборчих кампанiй;
монiторинг фiнансування виборчих кампанiй.
     До  участi 
у  семiнарi  запрошуються  народнi депутати Украiни, члени
Центральноi  виборчоi  комiсii,  суддi,  фахiвцi 
Мiнiстерства юстицii Украiни,   вченi,  
активiсти   полiтичних   партiй   та  
громадських органiзацiй, журналiсти. Повна стенограма семiнару буде опублiкована
i розповсюджена серед народних депутатiв Украiни.
    Семiнар  вiдбудеться 20 травня з
11.00 до 16.00 у примiщеннi Верховноi Ради  Украiни  за 
адресою:  Киiв,  вул.  Грушевського,  18/2, кiм.12.
Реeстрацiя учасникiв розпочинаeться о 10.30. Якщо Ви бажаeте вiдвiдати
зазначений  захiд  та взяти участь у дискусii до 16 травня звертайтеся
за  телефоном  (044)  238  24  69  або  електронною  поштою за адресою
info@laboratory.kiev.ua.

КОНТАКТИ:
Анжела Eвгеньeва
Лабораторiя законодавчих iнiцiатив
Тел.: (044) 238 24 69
Електронна пошта:info@laboratory.kiev.ua

                                  ###

 РОЗВИТОК ГРУП ВЗАEМОДОПОМОГИ ТА НАДАННЯ
МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЯМ З ПРОБЛЕМАМИ ПСИХIЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УКРАIНI

      Киiв,  20 
травня  2003  року  Агентство сприяння соцiальному розвитку
(Украiна)   та  Благодiйний  фонд  "Humlet 
Trust"  (Велика  Британiя) проведуть  пресконференцiю, 
присвячену  презентацii нового проекту "Розвиток  груп взаeмодопомоги
та надання можливостей працевлаштування людям з проблемами психiчного здоров'я в Украiнi".
      Метою проекту e
розбудова всеукраiнськоi мережi груп взаeмодопомоги та сприяння працевлаштуванню людей з проблемами психiчного здоров'я.
      Доповiдачi 
пресконференцii:  Джо  Лукас, директор благодiйного фонду "Humlet
Trust", експерт соцiального пiдприeмництва, спецiалiст у сферi психiчного  здоров'я;  Ольга  Васильченко, директор Агентства сприяння
соцiальному розвитку.
     На пресконференцiю запрошено
провiдних фахiвцiв Мiнiстерства працi та соцiальноi  полiтики Украiни,
вiдомих спецiалiстiв у цiй галузi. Взяти участь  у  пресконференцii
зможуть усi, хто хоче дiзнатися про реалii життя людей з вадами психiчного здоров'я.
 Початок о 16:30 за адресою Киiв, вул. Уманська 35.

КОНТАКТИ:
Олександр Ходорiвський
Агентство сприяння соцiальному розвитку
Тел.(044) 216 6722

                                  ###

                   
ПРАВА ЖIНОК У СУЧАСНОМУ СВIТI


     Киiв,  2930 
травня  2003  року.  Украiнська  Асоцiацiя 
"Мiжнародноi Амнiстii"  проводить  круглий стiл "Права жiнок у
сучасному свiтi". До участi   в   круглому  
столi   запрошуються  жiночi  та  правозахиснi
органiзацii.  Вважаючи  права  жiнок  надзвичайно 
актуальною  темою в сучасному свiтi, Мiжнародна Амнiстiя плануe у 20032004
роцi розпочати всесвiтню  кампанiю  за  права  жiнок. 
Цей круглий стiл e пiдготовчим етапом цiei кампанii.
     Пiд  час  круглого 
столу  плануeться обговорити такi питання: сучасна ситуацiя  з 
правами  жiнок  у  свiтi  та  в  Украiнi; 
мiжнароднi  та нацiональнi  механiзми захисту прав жiнок; iнтеграцiйна
робота в сферi прав жiнок на мiжнародному та нацiональному рiвнях; засоби
активiзацii уваги  влади  та громадськостi до прав жiнок; органiзацiя
навчання для представникiв правоохоронних органiв з питань пов'язаних з
насильством над жiнками у родинi та торгiвлi жiнками.
     До 23 травня 2003 року необхiдно
надiслати заявку на участь у круглому столi.
 
КОНТАКТИ:
Антонiна Тарановська
Украiнська Асоцiацiя "Мiжнародна Амнiстiя"
01015, м.Киiв15, а/с 60
Тел./факс: (044) 443 7878, 237 1714
Електронна пошта:amnesty@ukr.net                          
<<<ОГОЛОШЕННЯ>> >


ПОСАДА ОФIСМЕНЕДЖЕРА В IНФОРМАЦIЙНОКОНСУЛЬТАТИВНОМУ ЖIНОЧОМУ ЦЕНТРI

Iнформацiйноконсультатив ному жiночому центру (Киiв)
потрiбна особа на посаду  офiсменеджера  з  вмiнням 
роботи  на  ПК  (Word, Internet) i  знанням 
англiйськоi мови. Короткi резюме (до 1 сторiнки) вiдправляйте факсом чи на електронну пошту.

КОНТАКТИ:
Олена Зайцева
Iнформацiйноконсультатив ний жiночий центр
Факс: (044) 216 6139
Електронна пошта:icwc@ln.ua


                       <<<ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ>>>

          
КУРСИ ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦII ЗА СПЕЦIАЛIЗАЦIEЮ "ПРАКТИЧНА СОЦIАЛЬНА РОБОТА"

     Школа  соцiальноi роботи
Нацiонального унiверситету "КиeвоМогилянська Академiя"  
оголошуe   набiр   на  курси  пiдвищення 
квалiфiкацii  за спецiалiзацieю  "Практична  соцiальна робота".
Програма призначена для пiдвищення   квалiфiкацii 
фахiвцiв,  якi  працюють  в  установах,  що займаються соцiальною пiдтримкою та соцiальним захистом населення.
     Метою  курсу e пiдвищення
квалiфiкацii осiб, чия професiйна дiяльнiсть безпосередньо  пов'язана з
наданням соцiальних послуг вразливим групам населення.  Розрахований  на  фахiвцiв  iз середньою та вищою освiтою.
     Курс  
складатиметься  з  чотирьох  двотижневих  модулiв. 
Результатом навчання  буде  написання та захист дипломного проекту
кожним слухачем наприкiнцi року.
    
Курс  маe  на  метi  озброiти  слухачiв 
знаннями  з теорiй та методiв соцiальноi  роботи  з 
рiзними  групами  клieнтiв.  А  саме розглянути 
загальнi  засади  соцiальноi роботи, теорii соцiальноi роботи, правовi
основи соцiальноi роботи, роботу з рiзними групами клieнтiв: дiтьми та
молоддю;  жiнками,  якi  зазнали насильства; залежними вiд
алкоголю та наркотичних  речовин;  людьми,  якi живуть з
ВIЛ/СНIДом; людьми з розумовими вадами та психiчно хворими; людьми похилого вiку та iн.
     Термiн навчання: стацiонарне навчання  4 тижнi (144 години)
     Документи  необхiдно 
подати з 12 до 21 травня. Спiвбесiда вiдбудеться 22 травня.
     Документи,  необхiднi 
для вступу: заповнена анкетазаява (додаeться), копiя   диплому 
про  освiту,  копiя  трудовоi  книжки,  1 
фотокартка розмiром 3х4), рекомендацiйний лист, паспорт додаeться особисто.
     По завершеннi курсу слухачi отримують посвiдчення державного зразка.
     Плата за навчання  494 грн. Можливi пiльги в оплатi.

КОНТАКТИ:
Алла Бойко, Наталя Данильченко
Школа соцiальноi роботи Нацiонального унiверситету "КиeвоМогилянська Академiя"
Тел./факс: (044) 238 2579, 417 4038
Електронна пошта:alboy@ukma.kiev.ua                            <<<ВИДАННЯ>>> ;

       НОВI НАДХОДЖЕННЯ ДО БIБЛIОТЕКИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ "ГУРТ"

e  Психiчнi розлади: правовий захист. Вiнниця, 2002
     Мета  видання  
ознайомити користувачiв психiатричноi допомоги та iх родичiв  з 
нормативними  документами,  а  також  з  чинними в
Украiнi законами та пiдзаконними актами. Крiм того, ви дiзнаeтесь про пiдстави
госпiталiзацii   осiб  у  примусовому 
порядку,  адекватне  лiкування, експертизу психiчного стану здоров'я тощо.

e  Довiдник Бiлоруських громадських органiзацiй. Мiнськ, 2002
    Довiдник  мiстить iнформацiю
бiлоруською та англiйською мовою про 2760 громадських органiзацiй, спiлок, фондiв i товариств Бiлорусi.

Бiблiотека  Ресурсного  центру "Гурт" працюe за
адресою: м. Киiв, вул. Попудренка,  52,  офiс  904. 
Телефон:  552 1052 (внутрiшнiй телефон 339). Контактна особа: Ольга Полонська

ЛАСКАВО ЗАПРОШУEМО ВАС ДО БIБЛIОТЕКИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ "ГУРТ"!


IНФОРМАЦIЙНИЙ 
ЕЛЕКТРОННИЙ  БЮЛЕТЕНЬ "ГУРТ"  це iнiцiатива волонтерiв та персоналу
Ресурсного центру розвитку громадських органiзацiй "Гурт" плюс 
прагнення  сприяти ефективному та якiсному обмiну iнформацii про
рiзнi  подii  соцiального  сектору, поточну та перспективну
дiяльнiсть громадських   органiзацiй   Украiни,  
програми   пiдтримки  iнiцiатив громадських 
органiзацiй  фондами,  якi працюють на Украiнi, та багато iншоi корисноi та цiкавоi iнформацii.

ПРИ ПЕРЕДРУЦI IНФОРМАЦII з iнформацiйного електронного
бюлетеня "Гурт" посилання на джерело e обов'язковим.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ДОСТОВIРНIСТЬ ТА ТОЧНIСТЬ IНФОРМАЦII,
розмiщеноi в iнформацiйному  електронному  бюлетенi 
"ГУРТ",  несе  органiзацiя  чи особа, яка ii надала Ресурсному центру "Гурт".

              ****************************** *************
             
*         Ресурсний центр розвитку        *
             
*     громадських органiзацiй "Гурт"      *
             
*                             
            *
             
*   Офiс: вул. Попудренка, 52, офiс 904   *
             
*               
Киiв,
02094              *
             
*                             
            *
             
*   Для листування: 01025, Киiв, а/с 126  *
             
*                             
            *
              * Тел./факс: (38 044) 552 1052, 551 6339  *
             
*         email:info@gurt.org.ua        *
             
*          http://www.gurt.org.ua        *
              ****************************** *************

adidas