Life with Chernobyl, International Non-Governmental Organization

Head: 
Mikalay Stselmakh
Position: 
Сhairman
Address: 
46010, Gomel, Prigorodnaya Str., 4-1
Phone: 
(17) 2500922